Centrul de Îngrijire, Supraveghere și Educație Timpurie SIBELL

La sfârşitul anului 2013 în evidenţele Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea erau înregistrate 183 de cereri privind înscrierea la creşă, iar până în luna aprilie 2014 s-au înregistrat 96 noi cereri. Centrul de îngrijire, supraveghere şi educaţie timpurie se înfiinţează în zona de sud-est a municipiului Tulcea, într-un cartier în care nu există niciun serviciu adresat copiilor de această vârstă şi care va răspunde cerinţelor familiilor care locuiesc în zonă.

Obiectivul principal al centrului este de a asigura servicii integrate de îngrijire şi supraveghere copiilor din municipiul Tulcea în vârstă de până la 3 ani şi implementarea programelor de educaţie timpurie adecvate vârstei, nevoilor şi potenţialului de dezvoltare al acestora.

Grupul ţintă este alcătuit din 70 de copii cu vârste cuprinse între 0 şi 3 ani,  din municipiul Tulcea, din care 20 copii sunt de etnie romă. Copiii fac parte din familii de etnie romă, ai căror părinţi îşi reiau activitatea după concediul de creştere a copilului sau cei care se află în căutarea  unui loc de muncă, precum şi copii ai căror părinţi sunt informaţi şi conştientizează că educaţia timpurie şi socializarea cu alţi copii este benefică pentru dezvoltarea acestora.

În cadrul proiectului se vor desfăşura următoarele activităţi:

 • Conferinţa de deschidere a proiectului;
 • Activitate de informare şi conştientizare a opiniei publice cu privire la importanţa egalităţii de gen – seminar;
 • Activităţi de realizare a investiţiei de bază: Renovarea şi dotarea cu echipamente şi bunuri.
 • Selectarea personalului;
 • Activităţi de consultare a beneficiarilor cu privire la pregătirea şi implementarea activităţilor proiectului;
 • Activităţi desfăşurate în cadrul centrului;
 • Acţiuni lunare de informare şi conştientizare a opiniei publice privind egalitatea de gen şi de şanse;
 • Activităţi de dotare a centrului cu echipamente (televizoare, jocuri, jucării şi material didactic) prin acţiuni de implicare a comunităţii tulcene, (persoane fizice şi juridice) în dezvoltarea spiritului civic, în implementarea programelor de educaţie timpurie şi promovarea egalităţii de şanse şi de gen;
 • Acţiuni de implicare a comunităţii tulcene prin Consiliile Civice de Cartier şi Bordul Comunitar Consultativ în dotarea centrului cu  jocuri, jucării şi material didactic;
 • Înfiinţare Grup Local de susţinere şi promovare a egalităţii de gen şi de şanse;
 • Raportare;
 • Raportare finală.

Serviciile furnizate în centru vor contribui la diminuarea/eliminarea efectelor negative ale dezavantajelor de orice natură facilitându-se accesul tuturor copiilor fără nicio discriminare indiferent de rasă, naţionalitate, origine etnică, categorie socială, sex, sau apartenenţă la o categorie defavorizată, sau orice alt criteriu, promovându-se astfel egalitatea de şanse. Atenţia acordată copiilor este vitală pentru dezvoltarea acestora, iar pentru a realiza acest obiectiv, sunt necesare servicii incluzive şi de calitate la care sa aibă acces fiecare copil, în special, cei care fac parte din familii vulnerabile.

Activităţile desfăşurate în centru au în vedere în principal îngrijirea, supravegherea şi educaţia timpurie,  teatrul social de păpuşi, educaţie spirituală a copiilor, dar şi educaţia parentală, activităţi prin care se asigură dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a copilului. Înfiinţarea unui nou serviciu adresat copilului mic conduce atât la realizarea echilibrului dintre viaţa de familie şi cea profesională precum şi la înlăturarea diferenţelor de gen. Cunoscându-se faptul că femeile sunt principalele responsabile de creşterea copiilor, urmare accesului copiilor la servicii de bază, mamele în mod special cele care provin din familii defavorizate socio-economic, au posibilitatea de a se integra pe piaţa muncii. Astfel, existenţa unor facilităţi pentru mamele expuse riscului de marginalizare socială prin acordarea serviciilor de bază pentru copiii mici, promovează egalitatea de gen şi favorizează incluziunea socială prin accesul în mod egal a femeilor la un loc de muncă. De asemenea centrul va fi o resursă de informare şi difuzare de practici de educare şi îngrijire a copilului, care contribuie la ameliorarea indicatorilor de dezvoltare umană: mortalitate infantilă, nivel de educaţie, rata de abandon a copiilor, scăderea şomajului.

O altă temă abordată de proiectul propus este reprezentată de creşterea gradului de conştientizare a opiniei publice cu privire la importanţa egalităţii de şanse şi de gen. În acest sens se vor organiza acţiuni care au ca scop înfiinţarea unui grup local de susţinere şi promovare a egalităţii de gen şi de şanse, activităţi de informare, conştientizare şi responsabilizare a persoanelor de etnie romă cu privire la integrarea perspectivei de gen, întâlniri între autorităţile locale, membri ai comunităţii, societăţi publice sau private şi persoane de etnie romă.

Activităţile pe această temă se desfăşoară pe două direcţii. Pe de o parte vizează distribuirea lunară a materialor informative cu privire la integrarea perspectivei de gen: afişe, pliante, broşuri pe problematica egalităţii de gen şi promovarea principiului egalităţii de gen şi de şanse. Grupul ţintă este reprezentat de populaţia de etnie romă, autorităţi publice, societăţi comerciale, comunitatea tulceană. Cea de a doua direcţie este reprezentată de activităţi ce constă în organizarea a două seminarii ce vizează îmbunătăţirea echilibrului între viaţa privată şi cea profesională precum şi importanţa egalităţii de gen şi de şanse. Seminariile au ca scop promovarea  avantajelor participării femeilor la viaţa profesională şi socială şi a efectelor benefice care se răsfrâng asupra familiei ca urmare a creşterii ratei de  participare în mod egal a copiilor de etnie romă la servicii incluzive de creştere şi educaţie timpurie; implicarea, conştientizarea şi responsabilizarea părinţilor în educaţia propriilor copii – ca factor decisiv al dezvoltării copilului. Grupul ţintă este alcătuit din reprezentanţi ai instituţiilor publice, societăţi comerciale, membri ai comunităţii locale, persoane de etnie romă.

Centrul de Îngrijire, Supraveghere şi Educaţie Timpurie reprezintă un ansamblu format din profesionişti care devine o instituţie integrativă centrată şi solidarizată cu copilul, ce îşi mobilizează resursele cognitiv-teoretice şi bunele practici. Familia este partenerul profesioniştilor şi ambii parteneri sunt legaţi între ei prin centrarea lor pe copil în respectarea interesului superior al copilului.

English version

Tulcea municipality, opened a center that hosts 50 children, out of which 20 Roma, and had a grant value of 354.739 euros.

„Sibell” Early Childhood Care and Education Center provides real support in helping families surpass a crisis by facilitating the equal access of all children, and beneficiaries to the services of the center. The center hosts children from vulnerable families, Roma children, children whose parents are resuming their activity after child-care leave or who are looking for a job but also children whose parents are informed and are aware that early education and socialization with other children is beneficial for their development.

The main activities carried out in the center focus on the care, health care and hygiene of children, ensuring the necessary nutrition for children, early education, counselling and support for parents / legal representatives of children, identifying risk situations, informing and supporting parents to exercise parental functions. It is also making parents aware and responsible of educating their own children. The main benefits are found in increasing the number of parents who have resumed their work or have accessed a job. Parents can carry out professional activities, and the child is provided with a safe environment to develop in, so that the benefits are reflected both on the child and on the family. Simultaneously with parental support, the activities and services provided reduce the social gaps, contribute to the inclusion of vulnerable people and increase the quality of life.

Throughout the implementation of the project 20 awareness campaigns were held at a local level, and 2 seminars discussing gender mainstreaming and access to equal opportunities.

This new service represents an added addition to the sustainable development of the community as a result of investment in human, social and economic capital, and the decision-makers from the Tulcea community have assumed responsibility by providing the necessary funds for the newly established center which, through the services provided, supports social development and is a result of the involvement and development of institutional capacity.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *